Περιήγηση: Εκδόσεις Καστανιώτη

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΔΙΑ: Μια καταγγελία κατά της δουλείας και της αποικιοκρατίας

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Ο  ΜΑΥΡΟΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΛΕΥΚΗ  ΚΑΡΔΙΑ Του  Αρτουρ  Γιά­πεν Μετά­φρα­ση από τα ολλαν­δι­κά: Λεμο­νιά Λυμπε­ρί­δου Εκδό­σεις «Καστα­νιώ­τη»…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με αφορμή «Το Κουμπί» — Μια συλλογή διηγημάτων της Τασούλας Τσιλιμένη

 Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Η Τασού­λα Τσι­λι­μέ­νη είναι καθη­γή­τρια στο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας, στο οποίο διδά­σκει θέμα­τα παι­δι­κής-εφη­βι­κής λογο­τε­χνί­ας, αφή­γη­ση και μυθοπλασία-δημιουργική…