Περιήγηση: Εκδόσεις Παπαζήση

Νέες Κυκλοφορίες
«Λογολογίες — Θεωρητικές δοκιμές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία»

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «Παπα­ζή­ση» η έκδο­ση «Λογο­λο­γί­ες — Θεω­ρη­τι­κές δοκι­μές στη γλώσ­σα και τη λογο­τε­χνία» του ανα­πλη­ρω­τή καθη­γη­τή Θεωρίας…