Περιήγηση: εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης “Στη γειτονιά του ουρανού. Αναφορά στα ουράνια σώματα”

Οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» παρου­σιά­ζουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το βιβλίο «Στη γει­το­νιά του ουρα­νού. Ανα­φο­ρά στα ουρά­νια σώμα­τα» του Τζα­μάλ-Οδυσ­σέα Μαάιτα.…

Βιβλίο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ της “Σύγχρονης Εποχής” με αφορμή τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν Владимир Ильич Ульянов Ленин έως 29.2.2024

👊🔥 Σύγ­χρο­νη Επο­χή, 🔴 το κόκ­κι­νο βιβλιο­πω­λείο Σόλω­νος 130, Αθή­να τηλ. 210 3320800 📩 📤 [email protected] ‼️  ΑΠΑΝΤΑ ΛΕΝΙΝ 57…

Επικαιρότητα
Καθ’ οδόν σε ρεμπέτικα μονοπάτια… Μικρασιατική Καταστροφή & Μεσοπόλεμος _ Αντίσταση, πείνα &  σαλταδορισμός

Με το βλέμ­μα και την καρ­διά μας στραμ­μέ­νη στον  Παλαι­στι­νια­κό λαό, με τη “δεύ­τε­ρη φάση” των ισραη­λι­νών επι­δρο­μών να πνίγει…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
“ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ”: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Γιουλιάν Σεμιόνοφ, «Διαμάντια στην υπηρεσία της επανάστασης»

Το μυθι­στό­ρη­μα του Γιου­λιάν Σεμιό­νοφ, «Δια­μά­ντια στην υπη­ρε­σία της επα­νά­στα­σης», σε μετά­φρα­ση του Νίκου Λεο­ντί­δη, κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη…