Περιήγηση: Εκλογές Ισραήλ

Διεθνή
Εκλογές Ισραήλ: Γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης — Θα κριθεί από τα ενδοαστικά παζάρια

Σε γρί­φο για δυνα­τούς λύτες εξε­λίσ­σε­ται ο σχη­μα­τι­σμός κυβέρ­νη­σης στο Ισρα­ήλ μετά τις πρό­σφα­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που οδή­γη­σαν σε οριακή…