Περιήγηση: Εκλογές Προεδρία Δημοκρατίας

Πολιτική
Πρόταση Βαρουφάκη για Μ. Φύσσα: Απαράδεκτη προσπάθεια καπηλείας των αντιφασιστικών συναισθημάτων του λαού

Επι­μέ­νει στην απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών συναι­σθη­μά­των του λαού το ΜΕΡΑ25 με την πρό­τα­ση του επι­κε­φα­λής του Γ. Βαρουφάκη,…