Περιήγηση: Εκλογές στη Γερμανία

Ατέχνως
ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: «Ζυμώσεις» για κυβερνητική συνεργασία με την AfD

Να μην απο­κλει­στεί το ενδε­χό­με­νο ενός συνα­σπι­σμού των Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών (CDU) με την ευρω­σκε­πτι­κι­στι­κή — εθνι­κι­στι­κή «Εναλ­λα­κτι­κή για τη Γερ­μα­νία» (AfD)…