Περιήγηση: Εκλογές στη Λευκορωσία

Διεθνή
Διαδηλώσεις και εκβιασμοί στη Λευκορωσία εναντίον του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο

Το «Ατέ­χνως» παρα­κο­λου­θεί με τη δέου­σα σοβα­ρό­τη­τα τα όσα συμ­βαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα στη Λευ­κο­ρω­σία, μιας χώρας που βρί­σκε­ται κυριολεκτικά…

Διεθνή
Η Λευκορωσία στις «μυλόπετρες» του εκμεταλλευτικού συστήματος και των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων

Στις 10 Αυγού­στου, την επο­μέ­νη των λευ­κο­ρω­σι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, στο λιμά­νι της λιθουα­νι­κής πόλης Κλάι­πε­ντα έδε­σε τάν­κερ με 76 χιλιάδες…

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η ενδοαστική και γεωπολιτική αντιπαράθεση στη Λευκορωσία

Συνε­χί­ζε­ται η ενδο­α­στι­κή και γεω­πο­λι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στη Λευ­κο­ρω­σία μετά τις εκλο­γές της 9ης Αυγού­στου, όπου ο πρό­ε­δρος Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο έλαβε…

Διεθνή
Επαφές Πούτιν με Μέρκελ, Σαρκοζί και Μισέλ για τη Λευκορωσία

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι εκα­τέ­ρω­θεν παρεμ­βά­σεις στη Λευ­κο­ρω­σία, η οποία μετα­τρέ­πε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο σε πεδίο ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων με αφορ­μή τις διαδηλώσεις…

Επικαιρότητα
Λευκορωσία – τελευταίες εξελίξεις με διαδηλώσεις και παρεμβάσεις ιμπεριαλιστικών κέντρων

Συνε­χί­στη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες οι δια­δη­λώ­σεις κατά της εξου­σί­ας του Προ­έ­δρου της Λευ­κο­ρω­σί­ας, Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο, με τη χώρα να έχει…

Διεθνή
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Κλιμακώνονται οι παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων

Τετα­μέ­νη εξα­κο­λου­θεί να παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση στη Λευ­κο­ρω­σία, όπου συνε­χί­ζο­νται οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενά­ντια στο απο­τέ­λε­σμα των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Κυριακής,…

Διεθνή
Λευκορωσία: Συνεχίζονται οι βίαιες διαδηλώσεις με ΗΠΑ-ΕΕ να αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση της χώρας

Τον κίν­δυ­νο της απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης βιώ­νει η Λευ­κο­ρω­σία καθώς συνε­χί­ζο­νται για τρί­τη μέρα οι ταρα­χές στο Μινσκ και άλλες πόλεις, με…