Περιήγηση: Εκλογές

Διεθνή
Σουηδία — Εκλογές: Ενίσχυση της ακροδεξιάς — Οριακή νίκη του κεντροδεξιού μπλοκ

Εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης των τελι­κών απο­τε­λε­σμά­των στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της Σουηδίας,η συντη­ρη­τι­κή συμ­μα­χία δεξιάς/ακροδεξιάς είναι έτοι­μη να πανη­γυ­ρί­σει την…

Πολιτική
Σύνοδος ΚΕ του ΚΚΕ σχετικά με τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τα άμεσα καθήκοντα του κόμματος

Συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ και έθε­σε τα άμε­σα καθή­κο­ντα του κόμ­μα­τος στο έδα­φος των διε­θνών κι εγχώ­ριων εξελίξεων.…