Περιήγηση: Εκπαίδευση Ουκρανών κομάντο

Επικαιρότητα
Ουκρανοί κομάντο έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από Βρετανούς απόστρατους;

Απο­κλει­στι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη» απο­κά­λυ­ψε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ότι στο ΓΕΕΘΑ υπάρ­χει έτοι­μο σχέ­διο να παρα­σχε­θεί εκπαί­δευ­ση σε Ουκρα­νούς κομάντο…