Περιήγηση: εκπαίδευση

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Για τον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών

1. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας χαι­ρε­τί­ζει τους δίκαιους, μαζι­κούς αγώ­νες των χιλιά­δων εκπαι­δευ­τι­κών, που σε πεί­σμα του αυταρ­χι­κού κατή­φο­ρου της…

Κοινωνία
Φοιτητές-Μαθητές: «Εμείς δεν παρατάμε τις σπουδές μας, πάρτε μέτρα να ανοίξουν οι σχολές μας»

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο φοι­τη­τών, μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Πέμ­πτη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι δια­δη­λω­τές, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Εμείς δεν παρα­τά­με τις…

Επικαιρότητα
Στο ΦΕΚ η απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων στα σχολεία — Τι προβλέπει

Δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η απα­ρά­δε­κτη υπουρ­γι­κή από­φα­ση για την ηλε­κτρο­νι­κή ανα­με­τά­δο­ση του μαθή­μα­τος από τις σχο­λι­κές τάξεις, η…

Παιδεία
ΓΟΝΕΙΣ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ «Τέρμα πια στην κοροϊδία, όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία!»

Κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, άφα­ντος ο υπουρ­γός Διεκ­δι­κώ­ντας απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν δίχρο­νη Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή για όλα τα παι­διά, όχι…