Περιήγηση: Εκπαιδευτική Ρομποτική

Παιδεία
Δωρεάν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε σχολεία του Χαϊδαρίου με πρωτοβουλία του Δήμου

Σε μία ιδιαί­τε­ρα και­νο­τό­μο δρά­ση έχει προ­χω­ρή­σει το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου και η Σχο­λι­κή Επι­τρο­πή Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Σε…