Περιήγηση: ΕΚΠΑ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Απαράδεκτη η αναγόρευση του Ρόμπερτ Μενέντεζ σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Απα­ρά­δε­κτη χαρα­κτη­ρί­ζει η ΤΕ Πανε­πι­στη­μί­ων – Έρευ­νας της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ την από­φα­ση του τμή­μα­τος Πολι­τι­κής Επι­στή­μης και Δημόσιας…

Επικαιρότητα
ΚΝΕ: Η αντιπαράθεση της κοσμητείας της Φιλοσοφικής και του «Ρουβίκωνα» δεν έχει σχέση με τις ανησυχίες των φοιτητών

«Η πρό­σφα­τη μιντια­κή αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας “Ρου­βί­κω­νας”, που οδή­γη­σε και στην εντολή…

Παιδεία
Ανακοίνωση του ΜΑΣ με αφορμή τη “μιντιακή” αντιπαράθεση μεταξύ κοσμητείας της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ και «Ρουβίκωνα»

Με αφορ­μή την αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ της κοσμη­τεί­ας της Φιλο­σο­φι­κής του ΕΚΠΑ και της ομά­δας «Ρου­βί­κω­νας» που κατέ­λα­βε χώρο στο κτίριο…