Περιήγηση: Εκρέμ Ιμάμογλου

Διεθνή
Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην καταδίκη του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, παρου­σία όλων των ηγε­τών της τουρ­κι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, για να εκφρά­σουν τη στή­ρι­ξή τους…

Διεθνή
Τουρκία: Φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επιβλήθηκε στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Ε. Ιμάμογλου

Τουρ­κι­κό δικα­στή­ριο κατα­δί­κα­σε σήμε­ρα τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, έναν δημο­φι­λή πολι­τι­κό αντί­πα­λο του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,…

Διεθνή
Τουρκία: Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τούρ­κος εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε σήμε­ρα από δικα­στή­ριο να κατα­δι­κά­σει για προ­σβο­λή δημό­σιων αξιω­μα­τού­χων τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου και να…

Διεθνή
Τουρκία: Στήριξη στο νεοεκλεγέντα Εκρέμ Ιμάμογλου εκφράζει το μεγάλο κεφάλαιο

Πέραν της… ποντια­κής του κατα­γω­γής, ο νεο­ε­κλε­γείς δήμαρ­χος Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου φέρε­ται πως έχει και μιαν άλλη, ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας, ιδιότητα.…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει την απόφαση για επανάληψη των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη

Την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Εκλο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου να επα­να­λη­φθούν οι εκλο­γές για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Δήμο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης επι­κρί­νει σε ανα­κοί­νω­ση της…