Περιήγηση: Εκρηκτικές ύλες

Πολιτική
Ερώτηση του ΚΚΕ για τις αποθηκευμένες εκρηκτικές ύλες και άλλα επικίνδυνα υλικά στον ελλαδικό χώρο

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Εθνι­κής Άμυ­νας, Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, σχε­τι­κά με απο­θη­κευ­μέ­νες εκρη­κτι­κές ύλες και άλλα επι­κίν­δυ­να υλι­κά στον ελλαδικό…