Περιήγηση: Εκτορας Μποτρίνι

Κοινωνία
Η κερδοφορία της εργοδοσίας υπαίτια για την τρομοκρατία σε βάρος του μαθητευόμενου μάγειρα

Το περι­στα­τι­κό εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας και τρο­μο­κρα­τί­ας σε βάρος μαθη­τευό­με­νου μάγει­ρα στην Κέρ­κυ­ρα καταγ­γέλ­λει ο Κερ­κυ­ραϊ­κός Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων. Σημειώ­νει ότι…

Ανακοινώσεις
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση της εργοδοσίας σε νέο εργαζόμενο στην Κέρκυρα

Την απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση της εργο­δο­σί­ας που δέχτη­κε σπου­δα­στής κατά τη διάρ­κεια της πρα­κτι­κής του άσκη­σης σε γνω­στό εστια­τό­ριο της Κέρκυρας…

Ανακοινώσεις
ΚΝΕ: Όταν το τουριστικό κεφάλαιο δε διστάζει να προχωρά σε βασανιστήρια 19χρονου σπουδαστή

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με την καταγ­γε­λία για βασα­νι­στή­ρια σε βάρος 19χρονου πρα­κτι­κά­ριου σε εστια­τό­ριο στην Κέρ­κυ­ρα, το Συμ­βού­λιο Περιοχής…

Κοινωνία
Εκτορας Μποτρίνι: Στην κουζίνα μου είναι όλοι (σ.σ. ζεματισμένες) Παναγίες!!! — Με τηλεοπτικό αέρα διαψεύδει το βασανισμό

«Στην κου­ζί­να μου είναι όλοι Πανα­γί­ες» δήλω­σε ο τηλε­μά­γει­ρας Εκτο­ρας Μπο­τρί­νι και δε θα αμφι­βάλ­λα­με καθό­λου πως με το ζεματιστό…