Περιήγηση: Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή

Παιδεία
Ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσης Εισαγωγής — Χιλιάδες μαθητές εκτός ανώτατης εκπαίδευσης

Στην τελι­κή ευθεία της δια­δι­κα­σί­ας επι­λο­γής για την ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση, επι­βε­βαιώ­νε­ται και στην πρά­ξη ότι η καθιέ­ρω­ση της Ελά­χι­στης Βάσης…