Περιήγηση: Ελένη Κακναβάτου

Πολιτική
Ανοικτή επιστολή προς Συριζαίους με αφορμή την “εκδρομή” τους στη Μακρόνησο 

 Αγα­πη­τοί Συρι­ζαί­οι, πολ­λά γρά­φτη­καν  για την “εκδρο­μή” που οργα­νώ­σα­τε στο Μακρο­νή­σι, ιστο­ρι­κό τόπο μαρ­τυ­ρί­ου χιλιά­δων αγω­νι­στών της Αντί­στα­σης και Κομμουνιστών…