Περιήγηση: Ελένη Μακαντάση

Απόψεις
«Την Δευτέρα απεργούμε για (τί);…»

Γρά­φει η Ελέ­νη Μακα­ντά­ση // Κοι­νω­νι­κή Λει­τουρ­γός ΠΕ30 Γ.Γ., του Συλ­λό­γου Βοη­θη­τι­κού και Εκπαι­δευ­τι­κού Προ­σω­πι­κού Ειδι­κής Αγω­γής Θεσ­σα­λί­ας Την Δευ­τέ­ρα 11/10/2021 απερ­γού­με… Γιατί…

Απόψεις
Είμαστε όλοι Τζόκερ.. (;)

Γρά­φει η Ελέ­νη Μακα­ντά­ση // Κοι­νω­νι­κή Λει­τουρ­γός MSc Ο Β. Ι. Λένιν είχε πει, ότι το έγκλη­μα είναι απο­τέ­λε­σμα της κοι­νω­νι­κής ακρό­τη­τας, αυτή…

Απόψεις
…μια μέρα της κ.Μ

Γρά­φει η Ελέ­νη Μακα­ντά­ση // Τίπο­τα πιο επί­και­ρο και πιο αφυ­πνι­στι­κό από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα… Η κ. Μ σηκώ­νε­ται πολύ πρωί…