Περιήγηση: Ελένη Παπαδάκη

Θέατρο
Για το σκεπτικό της θέσης του ΣΕΗ σε σχέση με τη μετονομασία αίθουσας στο «ΡΕΞ»

Την Πέμ­πτη 24 Οκτώ­βρη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ΔΣ του Εθνι­κού Θεά­τρου. Στη συνε­δρί­α­ση αυτή, το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) τοπο­θε­τή­θη­κε σχε­τι­κά με…