Περιήγηση: ΕΛΑΣ της Αθήνας

Ιστορία
Ο ταγματασφαλίτης διοικητής Πλυτζανόπουλος περιγράφει τη μάχη της Καλλιθέας (23–24 Ιούλη 1944)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 23 Ιού­λη του 1944 μηχα­νο­κί­νη­τα του ταγ­μα­τα­σφα­λί­τη Μπου­ρα­ντά με ισχυ­ρές δυνά­μεις Γερ­μα­νών και διοί­κη­ση χιτλε­ρι­κών αξιωματικών,…