Περιήγηση: Ελεύθερη Ώρα

Πολιτική
Επιχορήγηση εφημερίδων: 200.000 ευρώ στο… «Μακελειό» από την τσέπη των φορολογούμενων!

Ανα­κοι­νώ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η κατα­νο­μή της επι­δό­τη­σης που δικαιού­νται οι εφη­με­ρί­δες πανελ­λα­δι­κής κυκλο­φο­ρί­ας σε μια προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης του κλά­δου. Πρόκειται…