Περιήγηση: Ελισαίος Βαγενάς

Πολιτική
Για την ιδεολογικοπολιτική διαπάλη στην 22η Διεθνή Συνάντηση των ΚΚ και το «κόλπο» περί «αντιρωσισμού» και «φιλορωσισμού»

Συνε­χί­ζε­ται η συζή­τη­ση γύρω από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην Αβά­να. Ορι­σμέ­νες δυνά­μεις, ακόμη…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Μπροστά στην 22η Διεθνή Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Του Ελι­σαί­ου Βαγε­νά* Από τις 27 έως τις 29 Οκτώ­βρη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αβά­να της Κού­βας η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ),…

Επικαιρότητα
48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Οι παρεμβάσεις στην εκδήλωση «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών»

Το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών του Φεστι­βάλ συγκέ­ντρω­σε, όπως ανα­με­νό­ταν, η συζή­τη­ση στη Διε­θνού­πο­λη με θέμα «Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην…

Πολιτική
Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη…

Επικαιρότητα
Ελ. Βαγενάς: Οι αιματηρές εξελίξεις στην Ουκρανία μπορεί να αποτελέσουν τα «πρωτοβρόχια» ενός πιο γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου

Σε εκδή­λω­ση με θέμα «Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο — Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας — Να μην πλη­ρώ­σει ο…