Περιήγηση: Ελλάδα και ΝΑΤΟ

Ιστορία
70 χρόνια ΝΑΤΟ, η ίδια ιστορία: Χούντες, πολέμοι, τρομοκρατία

Σήμε­ρα, 4 Απρί­λη, συμπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια απ’ την υπο­γρα­φή του Συμ­φώ­νου του Βόρειου Ατλα­ντι­κού (1949) με την οποία ιδρύ­θη­κε ο πλέ­ον βάρ­βα­ρος ιμπε­ρια­λι­στι­κός συνα­σπι­σμός κατα­στο­λής των λαών μετά το B’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο – το ΝΑΤΟ.

Απόψεις
ΑνθΗΠΑτοι!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, σε μια άκρως προ­κλη­τι­κή κίνη­ση εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ, είχε ασκη­θεί δίω­ξη σε βάρος…