Περιήγηση: Ελλάδα-Κούβα

Επικαιρότητα
Κούβα: Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΚΕ με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος

Συνά­ντη­ση με αξιω­μα­τού­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας είχε χθες στην Αβά­να η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ που επι­σκέ­πτε­ται αυτές τις μέρες…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ: Απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις στήριξης υπονομευτικών ενεργειών σε βάρος του κουβανικού λαού

Απά­ντη­ση έδω­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις σε βάρος της Κού­βας των επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Ανθρω­πί­νων Δικαιωμάτων…