Περιήγηση: Ελληνας οδηγός

Κοινωνία
Απείθαρχος ο Έλληνας οδηγός, οδηγεί όταν νιώθει κουρασμένος ή έχει καταναλώσει αλκοόλ

Απεί­θαρ­χος οδη­γι­κά εμφα­νί­ζε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια ο Έλλη­νας οδη­γός, ο οποί­ος οδη­γεί εφό­σον νιώ­θει κου­ρα­σμέ­νος ή έχει κατα­να­λώ­σει αλκο­όλ σε…