Περιήγηση: Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Κινηματογράφος
Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) διέγραψε τον Δημήτρη Δανίκα

Ο γνω­στός κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου Δημή­τρης Δανί­κας διε­γρά­φη από μέλος της Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου (ΕΑΚ) έπει­τα από αίτη­ση τεσ­σά­ρων μελών Ακαδημίας,…