Περιήγηση: Ελληνική Αυγή στην Κεντρική Μακεδονία

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόταση ψηφίσματος καταδίκης της εγκληματικής δράσης φασιστικών ομάδων

Πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος κατα­δί­κης, από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης φασι­στι­κών ομά­δων — συμ­μο­ριών στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή…

Ανακοινώσεις
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η διοίκηση Τζιτζικώστα προσκάλεσε τους χρυσαυγίτες σε δημόσια συνεδρίαση!

Την πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας στους τρεις χρυ­σαυ­γί­τες συμ­βού­λους που είχαν εκλε­χθεί με την «Ελλη­νι­κή Αυγή», δίνοντας…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας: Ζητά την αποπομπή της παράταξης της Χρυσής Αυγής από το Συμβούλιο

Την αντί­θε­σή του στη συνέ­χι­ση της συμ­με­το­χής της παρά­τα­ξης της Χρυ­σής Αυγής, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία» και όσων εκλέχθηκαν…