Περιήγηση: Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει τον βανδαλισμό της προτομής του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τον βαν­δα­λι­σμό με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα της προτομής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Μυριόστομο μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή — Απάντηση στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης την Κυρια­κή 22 Μάη, που φέτος συμπί­πτει με τη μέρα δολο­φο­νί­ας του…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Δυναμώνουμε το αντιπολεμικό — αντιιμπεριαλιστικό κίνημα !

Ας κρα­τή­σου­με ψηλά τη σημαία του ανει­ρή­νευ­του αγώ­να του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος, τον αγώ­να της ΕΕΔΥΕ! https://youtu.be/kOVxL3BE_qc https://youtu.be/CEHdQWjzKZg Μήνυ­μα ενίσχυσης…