Περιήγηση: Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης

Ανακοινώσεις
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης: Ψήφισμα για την Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στις 29 Νοέμβρη

Σε ψήφι­σμά της ενό­ψει της 29ης Νοέμ­βρη, Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλληλεγγύης…

Πολιτική
ΕΕΔΔΑ: Απαράδεκτη η απόφαση της ΕΕ για τη Βενεζουέλα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) κατα­δι­κά­ζει ως απα­ρά­δε­κτη την από­φα­ση της ΕΕ ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα, με την οποία επεμ­βαί­νει ανοι­χτά και απρο­κά­λυ­πτα στα εσωτερικά…