Περιήγηση: Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Επικαιρότητα
Η ΝΔ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Αριστείδη Αδαμόπουλου μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου

Την κομ­μα­τι­κή ιδιό­τη­τα του Αρι­στεί­δη Αδα­μό­που­λου απο­φά­σι­σε η Νέα Δημο­κρα­τία, έπει­τα από τις καταγ­γε­λί­ες της ολυ­μπιο­νί­κη Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου. Σύμ­φω­να με…