Περιήγηση: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμία

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση — κόλαφος για την κυβέρνηση μετά το πρόστιμο στον εθελοντή αιμοδότη.

To Δελ­τίο Τύπου της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασ­σαι­μί­ας σχε­τι­κά με τις ελλεί­ψεις αίμα­τος που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πάσχο­ντες από Μεσο­γεια­κή Αναι­μία και…