Περιήγηση: Ελληνικός τουρισμός

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στον Τουρισμό

Κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης απευ­θύ­νει το ΚΚΕ σε όλες και όλους τους εργα­ζό­με­νους στον Του­ρι­σμό, στους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες και τους φτωχούς…