Περιήγηση: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Κινηματογράφος
Χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Χρη­μα­το­δο­τή­σεις ύψους 201.500 ευρώ στα προ­γράμ­μα­τα συγ­γρα­φής σενα­ρί­ου και παρα­γω­γής ται­νιών μικρού μήκους ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινηματογράφου(ΕΚΚ) υπογραμμίζοντας…

Κινηματογράφος
Το Κέντρο Κινηματογράφου επιχορηγεί την ταινία του Βούλγαρη «Τελευταίο σημείωμα» που παραχαράσσει την ιστορία

Ανα­κοι­νώ­θη­καν οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές που θα επι­χο­ρη­γη­θούν από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου. Μετα­ξύ αυτών, και με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσό επιδότησης,…