Περιήγηση: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Κινηματογράφος
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: «Γη και ύδωρ» στους κολοσσούς του Οπτικοακουστικού

«Γη και ύδωρ» στους κολοσ­σούς του Οπτι­κο­α­κου­στι­κού Ο αγο­ραί­ος προ­σα­να­το­λι­σμός που έχει ακο­λου­θή­σει το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης όλα τα τελευταία…

Κινηματογράφος
Χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Χρη­μα­το­δο­τή­σεις ύψους 201.500 ευρώ στα προ­γράμ­μα­τα συγ­γρα­φής σενα­ρί­ου και παρα­γω­γής ται­νιών μικρού μήκους ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινηματογράφου(ΕΚΚ) υπογραμμίζοντας…

Κινηματογράφος
Το Κέντρο Κινηματογράφου επιχορηγεί την ταινία του Βούλγαρη «Τελευταίο σημείωμα» που παραχαράσσει την ιστορία

Ανα­κοι­νώ­θη­καν οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές που θα επι­χο­ρη­γη­θούν από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου. Μετα­ξύ αυτών, και με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσό επιδότησης,…