Περιήγηση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επικαιρότητα
ΕΛΜΕΠΑ Χανίων: Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταψήφισε ψήφισμα στήριξης μαθήτριας που παρενοχλήθηκε από ΝΑΤΟικούς

Τη στά­ση της φοι­τη­τι­κής παρά­τα­ξης της ΝΔ, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που κατα­ψή­φι­σε ψήφι­σμα στή­ρι­ξης 14χρονης μαθή­τριας που παρε­νο­χλή­θη­κε από Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς στρα­τιώ­τες, καταγγέλλουν…