Περιήγηση: Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι

Κοινωνία
Έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά

Πόρι­σμα της Αρχής για το ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος βάζει στο «στό­χα­στρο» τον Πανα­γιώ­τη Δημη­τρά, επι­κε­φα­λής του Ελλη­νι­κού Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Συμ­φω­νιών του Ελσίν­κι και…