Περιήγηση: Ελληνικό προξενείο Μαριούπολης

Επικαιρότητα
Μαριούπολη: Εγκλωβισμένος, με λίγα τρόφιμα, παραμένει ο πρόξενος της Ελλάδας

Ανη­συ­χία επι­κρα­τεί τις τελευ­ταί­ες ώρες για τον έλλη­να πρό­ξε­νο στη Μαριού­πο­λη ο οποί­ος βρί­σκε­ται εγκλω­βι­σμέ­νος σε κατα­φύ­γιο της ισο­πε­δω­μέ­νης πόλης.…