Περιήγηση: Ελληνικό

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ελληνικό: Security της εταιρείας διαχείρισης του «Experience Park» εμπόδισε περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ (VIDEO)

Την Κυρια­κή 14 Μάη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε περιο­δεία από κλι­μά­κιο των ΚΟ Ελλη­νι­κού και Αργυ­ρού­πο­λης του ΚΚΕ στο «Experience park» στο Ελληνικό…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τα «εμβληματικά» έργα στο Ελληνικό: «Εμβληματικό» παράδειγμα γιατί καπιταλιστική ανάπτυξη και λαϊκές ανάγκες δεν συμβαδίζουν

Το “Ατέ­χνως” έχει παρα­κο­λου­θή­σει από τα πρώ­τα σχέ­δια επί χάρ­του για το «Μητρο­πο­λι­τι­κό» Πάρ­κο Ελλη­νι­κού μια επέν­δυ­ση τερα­τούρ­γη­μα 6.500 στρεμμάτων…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Σπ. Λάτσης: «Ευχαριστώ τις κυβερνήσεις Αντ. Σαμαρά, Αλ. Τσίπρα και Κυρ. Μητσοτάκη» (VIDEO)

«Θα ήθε­λα όμως να ευχα­ρι­στή­σω θερ­μές ευχα­ρι­στί­ες στις τρεις κυβερ­νή­σεις των πρω­θυ­πουρ­γών Αντώ­νη Σαμα­ρά, Αλέ­ξη Τσί­πρα και Κυριά­κου Μητσο­τά­κη». Αυτά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: επένδυση Ελληνικού πάνω στις αντεργατικές ανατροπές & μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

«Εμβλη­μα­τι­κή» επέν­δυ­ση πάνω στις αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές και μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες Ανα­κοί­νω­ση της ΤΟ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ…

Επικαιρότητα
Ελληνικό: ασύλληπτα κέρδη πριν καν ξεκινήσει το έργο — νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις

Ενώ το πλιά­τσι­κο υπέρ του μεγά­λου κεφα­λαί­ου καλά κρα­τεί, καται­γι­στι­κές είναι οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στο χώρο του Ελληνικού…

Πολιτική
«Σύμπνοια» και ανταγωνισμός ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών ομίλων — Ψηφίζουν τη σύμβαση για το Ελληνικό

Αύριο ολο­κλη­ρώ­νε­ται τελι­κά, στην ολο­μέ­λεια της Βου­λής, η συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για την κύρω­ση της σύμ­βα­σης δια­νο­μής του ακι­νή­του του…