Περιήγηση: Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κυνική παραδοχή του Κρις Σπύρου: Η Ελλάδα «είναι η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ βάσει των συμφωνιών» που έχουν υπογραφεί! (VIDEO)

Δεν ανα­κά­λυ­ψε και την …Αμε­ρι­κή, αλλά ο κυνι­σμός με τον οποίο παρα­δέ­χε­ται ότι η Ελλά­δα είναι μπλεγ­μέ­νη με τα μπούνια…

Διεθνή
ΚΙΝΔΥΝΟΣ — ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Τροπολογία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία αμερικανικών βάσεων στα ελληνικά νησιά

Την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, που έχουν μετα­τρέ­ψει την χώρα μας σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στό­χο αντι­ποί­νων, προβλέπει…

Επικαιρότητα
Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Ευρωατλαντικό παραλήρημα, με νέες δεσμεύσεις συμμετοχής στον πόλεμο

Τη «χωρίς όρια» εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια των ΗΠΑ επι­σφρά­γι­σε η επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στην…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητική πορεία κατά της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας

Κινη­το­ποί­η­ση με αίτη­μα την ακύ­ρω­ση της αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη συν­δι­κά­των και φορέ­ων μετά από κάλε­σμα της Επι­τρο­πής Αγώνα…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Ηχηρό μήνυμα από τα Προπύλαια — «Η συμφωνία τώρα να αποσυρθεί, έξω οι Βάσεις και οι Αμερικανοί»

Να ακυ­ρω­θεί τώρα η  Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις απαι­τούν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που έχουν κατα­κλύ­σει τα Προ­πύ­λαια. Στο βήμα αυτή…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Συνεχή συνθήματα στις προσυγκεντρώσεις ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις

Συνε­χή είναι τα συν­θή­μα­τα από τις προ­συ­γκε­ντρώ­σεις και ενώ οι δια­δη­λω­τές πορεύ­ο­νται δυνα­μι­κά προς τα Προ­πύ­λαια. «Η συμ­φω­νία τώρα να…

Επικαιρότητα
ΑΘΗΝΑ Ξεκινούν οι προσυγκεντρώσεις — «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις»

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμία συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», «Όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, ζήτω η φιλία των…

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ως κόμμα-υπηρέτης του ευρωατλαντισμού υπερψηφίζει την κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία

Στο γνώ­ρι­μο ρόλο του, ως κόμ­μα-υπη­ρέ­της του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα υπερ­ψη­φί­σει την κατά­πτυ­στη και επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Ιστορικά επικίνδυνη για τον λαό η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις (VIDEO)

Είναι ιστο­ρι­κά επι­κίν­δυ­νη για τον λαό, ιστο­ρι­κά επι­ζή­μια για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις…