Περιήγηση: ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επικαιρότητα
47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Πόλος έλξης το περίπτερο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Ιδιαί­τε­ρα μαζι­κή η προ­σέ­λευ­ση κόσμου χθές Παρα­σκευή, κατά την πρώ­τη μέρα του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου στην…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης

Τιμώ­ντας τα 60 χρό­νια από τον θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση, την…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μήνυμα αλληλεγγύης στο λαό της Βολιβίας στην πορεία του Πολυτεχνείου

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Βολι­βί­ας και ευρύ­τε­ρα στους λαούς της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής έστει­λε η μαζι­κό­τα­τη πορεία για την…