Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Αθήνας

Εκδηλώσεις
Αθήνα: Εκδήλωση για τα 63 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης στις 20 Φεβρουαρίου

Εκδή­λω­ση για να τιμή­σει τα 63 χρό­νια από τον θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλληλεγγύης…

Επικαιρότητα
Αύριο Κυριακή 5/12 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Αθήνας

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γα­νώ­νει την εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­σή του την Κυρια­κή 5 Δεκέμ­βρη στις 11 π.μ. στην…

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρία στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στα σχέδια αποσταθεροποίησης της Κούβας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στα σχέ­δια απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της Κούβας…

Διεθνή
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος: Να αποσυρθεί άμεσα η υπογραφή της Ελλάδας από την απαράδεκτη κοινή δήλωση κατά της Κούβας

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης κατα­δι­κά­ζει την κατά­πτυ­στη κοι­νή δήλω­ση που υπέ­γρα­ψαν κατά της Κού­βας υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών, ανά­με­σα τους ο ΥΠΕΞ…

Ανακοινώσεις
Να σταματήσει τώρα ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά της Κούβας: Κοινή ανακοίνωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων

Την απαί­τη­ση να στα­μα­τή­σει άμε­σα ο πολύ­πλευ­ρος,  οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός, απο­κλει­σμός της Κού­βας από τον αμε­ρι­κά­νι­κο ιμπε­ρια­λι­σμό καθώς και…

Πολιτική
Η Κούβα έχει και θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας: Επιτυχημένη εκδήλωση αλληλεγγύης των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων (VIDEO)

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία η εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με το Νησί της Επα­νά­στα­σης και το λαό του, που διορ­γά­νω­σαν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύνδεσμοι…

Εκδηλώσεις
Η Κούβα ενάντια στον αποκλεισμό: Διαδικτυακή εκδήλωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων την Κυριακή 20 Δεκέμβρη

Δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 20 Δεκέμ­βρη στις 19:00 με θέμα «Η ΚΟΥΒΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» διορ­γα­νώ­νουν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύν­δε­σμοι Φιλίας…