Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Επικαιρότητα
Μήνυμα αλληλεγγύης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Με αφορ­μή την πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Ιουνίου στο Εργατικό Κέντρο

Την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου, στις 11 πμ, στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συνδέσμου…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Στις δύσκολες αυτές ώρες, η σκέψη μας βρίσκεται στον Κουβανικό λαό»

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των της έκρη­ξης στην Αβά­να, καθώς και την αμέ­ρι­στη διε­θνι­στι­κή του αλλη­λεγ­γύη προς το…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώ­νει: Τριά­ντα χρό­νια μετά…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Κατάπτυστο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κούβα»

Το πρό­σφα­το απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ενά­ντια στην Κού­βα καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλίας…

Κοινωνία
Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις (ΦΩΤΟ)

Μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων πραγ­μα­το­ποιούν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενάντια…

Επικαιρότητα
Επιστολή διαμαρτυρίας του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης προς την «Athens Voice»

Επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς την εφη­με­ρί­δα «Athens Voice» απέ­στει­λε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανα­φο­ρι­κά με δημο­σί­ευ­μα για την…