Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τις πρόσθετες κυρώσεις της ΕΕ στην Κούβα

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης της Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη μεθό­δευ­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου σε βάρος της Κού­βας και…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για την Εργατική Πρωτομαγιά

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης χαι­ρε­τί­ζει τον Κου­βα­νι­κό Λαό που πάντα γιορ­τά­ζει και τιμά την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά με…

Πολιτισμός
Ελληνοκουβανικός Θεσσαλονίκης: Καλεί στην θεατρική παράσταση «El Che» στις 22 και 23 Μαρτίου

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Αλλη­λεγ­γύ­ης και Φιλί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί τα μέλη και τους φίλους του να παρα­κο­λου­θή­σουν την θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «El…

Εκδηλώσεις
Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου η ετήσια συνεστίαση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης

Την ετή­σια συνε­στί­α­σή του διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 26 Φεβρουα­ρί­ου ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στην πρόσκληση…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Τίμησαν τον κομμουνιστή ιδρυτή του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φώτη Γεωργιάδη

Αφιε­ρω­μέ­νη στην μνή­μη του Φώτη Γεωρ­γιά­δη ιδρυ­τή του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος έφυ­γε από την ζωή…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη — Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον ιδρυτή του Φώτη Γεωργιάδη στις 5 Φεβρουαρίου

Τον συνα­γω­νι­στή, μεγά­λο φίλο της Κού­βας και ιδρυ­τή του, Φώτη Γεωρ­γιά­δη, που «έφυ­γε» απ’ τη ζωή το 2020, θα τιμήσει…

Πολιτική
Ομιλία του Πρέσβη της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες για το Κουβανικό δημόσιο σύστημα υγείας

Η παρα­κά­τω ομι­λία εκφω­νή­θη­κε από τον Πρέ­σβη της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας κ. Αρα­μίς Φου­έ­ντε Ερνά­ντες στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε ο…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Με επιτυχία η εκδήλωση για το Σύστημα Υγείας της Κούβας και τη διεθνιστική της αλληλεγγύη

Εκδή­λω­ση για το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας, την διε­θνι­στι­κή του διά­στα­ση και την αντι­με­τώ­πι­σή του πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα στο…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Κούβας την Τετάρτη 21 Δεκέμβρη

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση με θέμα «Το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας, η διε­θνι­στι­κή του…