Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Συρία

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τους πρό­σφα­τους βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ στην Συρία, εκφρά­ζει την…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα! Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι ο αρχιτρομοκράτης των λαών

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βουν την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση του ο…

Πολιτική
Η Κούβα έχει και θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας: Επιτυχημένη εκδήλωση αλληλεγγύης των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων (VIDEO)

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία η εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με το Νησί της Επα­νά­στα­σης και το λαό του, που διορ­γά­νω­σαν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύνδεσμοι…

Εκδηλώσεις
Η Κούβα ενάντια στον αποκλεισμό: Διαδικτυακή εκδήλωση των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων την Κυριακή 20 Δεκέμβρη

Δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 20 Δεκέμ­βρη στις 19:00 με θέμα «Η ΚΟΥΒΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» διορ­γα­νώ­νουν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύν­δε­σμοι Φιλίας…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στηριζόμενη από τις ΗΠΑ αντεπαναστατική προβοκάτσια του «Σαν Ισίδορο»

Με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει την πρό­σφα­τη στη­μέ­νη, αντε­πα­να­στα­τι­κή ενέρ­γεια ομά­δα ατό­μων υπο­στη­ρί­ζο­με­νων από…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Απαράδεκτες και προκλητικές οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα

Τις νέες κυρώ­σεις της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, που ανα­κοι­νώ­θη­καν πρό­σφα­τα από τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ, καταγ­γέλ­λει με…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Φώτη Γεωργιάδη

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης συγ­γε­νείς, σύντρο­φοι και φίλοι απο­χαι­ρέ­τη­σαν σήμε­ρα το πρωί τον επί­τι­μο πρό­ε­δρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης και πρωτεργάτη…

Ανακοινώσεις
Φώτης Γεωργιάδης: Συνεπής υποστηρικτής της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Κούβα και των δικαίων του Κουβανικού λαού

Ανα­κοί­νω­ση του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης για το θάνα­το του Φώτη Γεωρ­γιά­δη Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συνδέσμου…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Στηρίζει την πρωτοβουλία για την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στις Κουβανικές ιατρικές μπριγάδες

Με ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εκφρά­ζει την στή­ρι­ξη του στην καμπά­νια για την απο­νο­μή του…