Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονικης

Επικαιρότητα
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Πλή­θος κόσμου παρα­βρέ­θη­κε στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα, σε αίθου­σα του δημαρ­χεί­ου Θεσ/νίκης, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης: Καταγγέλλει το πραξικόπημα στη Βολιβία και εκφράζει αλληλεγγύη προς το λαό της χώρας

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τις εξε­λί­ξεις στη Βολι­βία ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Ο Ελληνοκουβανικός…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης: Καταδικάζει το πραξικόπημα των ιμπεριαλιστών στη Βενεζουέλα, καλεί σε διεθνιστική αλληλεγγύη

Με αφορ­μή τα γεγο­νό­τα στη Βενε­ζου­έ­λα και το επι­χει­ρού­με­νο πρα­ξι­κό­πη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών και του αχυ­ραν­θρώ­που τους Χουάν Γκουαϊ­δό, ο Ελληνοκουβανικός…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Οι απειλές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια στην Κούβα και τους λαούς της Λατινικής Αμερικής δεν πρέπει να περάσουν»

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τονί­ζει: Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τις νέες απειλές…

Ατέχνως
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Την ιστορία τη γράφουν με τους αγώνες τους οι λαοί — Ομιλία Ν. Μόττα στη Βέροια

Η ομι­λία του Νίκου Μότ­τα στην εκδή­λω­ση για τα 60 χρό­νια Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, την οποία διορ­γά­νω­σε στη Βέροια η εφημερίδα…

Εκδηλώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης: Την Κυριακή 17 Μάρτη η ετήσια συνεστίαση παρουσία της πρέσβειρας της Κούβας

Την ετή­σια συνε­στί­α­ση του διορ­γα­νώ­νει την Κυρια­κή 17 Μάρ­τη και ώρα 12.30 μμ ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσσαλονίκης,…

Επικαιρότητα
Yankees Go Home — Ψήφισμα του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Ψήφι­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας, ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση που επι­χει­ρούν ΗΠΑ-ΕΕ και χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, εξέ­δω­σε ο…

Εκδηλώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 3 Φλεβάρη

Το ΔΣ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί τα μέλη του και τους φίλους του κου­βα­νι­κού λαού στην Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, την Κυρια­κή 3…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι ανίκητο»

Ανα­κοί­νω­ση για την 60η επέ­τειο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης εξέ­δω­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ανα­κοί­νω­ση του Συνδέσμου…