Περιήγηση: Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας

Διεθνή
Νέα στοχοποίηση της Κούβας από την ΕΕ — Καταγγελία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης καταγ­γέλ­λει άλλο ένα επει­σό­διο στο­χο­ποί­η­σης της Κού­βας από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με το πρόσχημα…