Περιήγηση: Ελληνοτουρκικά

Πολιτική
Ελληνοτουρκικά: Ολοταχώς για τη διαμόρφωση «θετικής ατζέντας» για επικίνδυνες διευθετήσεις

Ανε­βά­ζει ταχύ­τη­τες το παζά­ρι στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, όπως εξε­λίσ­σε­ται υπό αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή επο­πτεία, έχο­ντας στον πυρή­να του τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης και τη…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ο Δ. Κουτσούμπας για τα ελληνοτουρκικά: Ο λαός να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη σε όλους όσους η ελληνική κυβέρνηση βαφτίζει «συμμάχους»

«Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να δεί­ξει καμία εμπι­στο­σύ­νη σε όλους όσους η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση βαφτί­ζει συμ­μά­χους και “εγγυ­η­τές της…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Διάβημα διαμαρτυρίας για την «στρατιωτικοποίηση των νησιών» — Τι απαντά η Αθήνα

Δια­βή­μα­τα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Ελλά­δα για την «στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών», πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα η Άγκυ­ρα, καθώς κλι­μα­κώ­νει συστη­μα­τι­κά τις αιτιά­σεις της επί…

Διεθνή
ΗΠΑ προς Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο: «Βρείτε τα» στην Αν. Μεσόγειο για να μεγαλώσει «η πίεση στη Μόσχα»

Τη συνερ­γα­σία και συμπα­ρά­τα­ξη όλων στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου για τη μεί­ω­ση της γεω­πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής της Ρωσί­ας σπεύ­δουν να…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας για παρακολουθήσεις, ελληνοτουρκικά, σχέσεις με ΝΑΤΟ και οικονομία

Παρα­κο­λου­θή­σεις, ελλη­νο­τουρ­κι­κά, σχέ­σεις με ΝΑΤΟ και οικο­νο­μία είναι μερι­κά από όσα θίγει ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Εγκληματικός ο ρόλος του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά (AUDIO)

Στον εγκλη­μα­τι­κό ρόλο του ΝΑΤΟ, τόσο γενι­κό­τε­ρα, όσο και στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, ανα­φέρ­θη­κε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Παπα­να­στά­σης, μιλώντας…