Περιήγηση: ΕΛΜΕ Λέσβου

Ατέχνως
Ο γνωστός λαθροκαθηγητής της Λέσβου δεν έχει τον… θεό του — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ο γνω­στός λαθρο­κα­θη­γη­τής, αυτή η ντρο­πή των απα­ντα­χού εκπαι­δευ­τι­κών, ο πρό­ε­δρος αλλά συνά­μα και όνει­δος της ΕΛΜΕ Λέσβου ξαναχτύπησε…

Κοινωνία
Η ΕΛΜΕ Λέσβου χαρακτηρίζει ανθρώπους, λαθραίους!!! — «Ένα στίγμα, ένας λεκές» για τους εκπαιδευτικούς

Με από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΛΜΕ Λέσβου και μετά από σχε­τι­κή εισή­γη­ση του προ­έ­δρου της ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών…