Περιήγηση: ΕΛΜΕ

Επικαιρότητα
Πυλαία-Χορτιάτης: Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο για τη στέγαση του 2ου ΕΕΕΕΚ Πυλαίας

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο του Δήμου Πυλαί­ας — Χορ­τιά­τη πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της Τετάρ­της, εκπρό­σω­ποι των ΕΛΜΕ, που εναντιώνονται…

Κοινωνία
Εκπαιδευτικοί: Απάντησαν με μαζική αποχή στις ηλεκτρονικές εκλογές-παρωδία του υπουργείου Παιδείας

Απί­στευ­τες μεθο­δεύ­σεις στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές — παρω­δία που επι­χεί­ρη­σε να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση στους εκπαι­δευ­τι­κούς, για την ανά­δει­ξη των αντιπροσώπων…

Ατέχνως
Ο γνωστός λαθροκαθηγητής της Λέσβου δεν έχει τον… θεό του — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ο γνω­στός λαθρο­κα­θη­γη­τής, αυτή η ντρο­πή των απα­ντα­χού εκπαι­δευ­τι­κών, ο πρό­ε­δρος αλλά συνά­μα και όνει­δος της ΕΛΜΕ Λέσβου ξαναχτύπησε…