Περιήγηση: ΕΛΜΕ

Ατέχνως
Ο γνωστός λαθροκαθηγητής της Λέσβου δεν έχει τον… θεό του — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Ο γνω­στός λαθρο­κα­θη­γη­τής, αυτή η ντρο­πή των απα­ντα­χού εκπαι­δευ­τι­κών, ο πρό­ε­δρος αλλά συνά­μα και όνει­δος της ΕΛΜΕ Λέσβου ξαναχτύπησε…