Περιήγηση: Ελπίδα Πουρναρά

Σαν Σήμερα
Skinny fists like antennas to heaven

Επι­μέ­λεια — Φωτο­γρα­φία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // [Είμα­στε κάτι…] Είμα­στε κάτι ξεχαρ­βα­λω­μέ­νες κιθά­ρες. Ο άνε­μος, όταν περ­νά­ει, στί­χους, ήχους παρά­φω­νους ξυπνάει…

Σαν Σήμερα
Έρεβος.

Επιμέλεια/φωτογραφία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Όμορ­φη στιγ­μή θα μοιά­ζει όταν το φεγ­γά­ρι θα υψώ­νε­ται ψηλά κι ύστε­ρα τ’ αστέ­ρια θα προβάλλουν…

Μουσική
Huge Dwarf’s melodies

Επι­μέ­λεια: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Τον Huge Dwarf τον γνώ­ρι­σα σε μία παρου­σί­α­ση δίσκου τον περα­σμέ­νο μήνα. Αν χαί­ρο­μαι για κάτι…

Μουσική
Falling lovely and amazing

Επι­μέ­λεια: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Ψάχνο­ντας μου­σι­κή να μπο­ρεί να ντύ­σει αυτή την εικό­να όπως αρμό­ζει έπε­σα τυχαία σε ένα κομμάτι…

Μουσική
«Έφυγε» ο David Bowie

Επι­μέ­λεια: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // Ένας από τους πιο επι­δρα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες όλων των επο­χών άφη­σε χθες, ημέ­ρα Κυρια­κή, δύο μόλις μέρες…