Περιήγηση: ΕΛΣΤΑΤ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν κατάρρευση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών

Η μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, επι­βε­βαιώ­νει ότι η ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικονομίας,…