Περιήγηση: ΕΛΤΑ

Επικαιρότητα
Κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα των ΕΛΤΑ 

Την προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του εμπο­ρι­κού πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος όλων των ταχυ­δρο­μι­κών κατα­στη­μά­των ανα­κοί­νω­σαν τα Ελλη­νι­κά Ταχυ­δρο­μεία λόγω κυβερ­νο­ε­πί­θε­σης μέσω κακόβουλου…

Πολιτισμός
Δυο ζωγραφικά έργα του Θεόφιλου κοσμούν τη νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων – Φεγιέ των ΕΛΤΑ

Δύο έργα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ από τις συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού (πρώ­ην Μου­σείο Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Τέχνη)…